I Adwentowy wieczór z Maryją :)

I adwentowy wieczór z Maryją już za nami:)
Podejmowaliśmy temat „Otwarta na Boga”
Przez te wieczory chcemy przybliżyć Wam najpiękniejsza z kobiet Maryję i z Nią oczekiwać na cud narodzin. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i tworzyli z nami to spotkanie :)))

Indywidualne dni rozeznania

To propozycja dla dziewcząt pragnących doświadczyć spotkania z Bogiem w ciszy swojego serca. Kształt Indywidualnych Dni Skupienia zależy od potrzeb konkretnej dziewczyny. Służy rozeznaniu drogi życiowej. Podczas tych dni jest możliwość  rozmowy z siostrą i indywidualnego prowadzenia.

Można umówić się na termin po wcześniejszym uzgodnieniu, kontakt:
s. Agnieszka – 516148673

Pójść za Jezusem…

Co to znaczy? 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Oto wielka tajemnica wiary – to pierwsze słowa, które kapłan wypowiada w czasie każdej Eucharystii, po słowach konsekracji i ukazaniu wiernym Ciała i Krwi Chrystusa. I rzeczywiście – wielka jest to tajemnica wiary… Tajemnica, która jednocześnie jest źródłem, korzeniem i szczytem całej naszej drogi ku życiu wiecznemu. Eucharystia jest tym sakramentem, który nieustannie odkrywamy, do którego dorastamy i którym żyjemy. To właśnie TU, w Eucharystii, Chrystus, Syn Boga Żywego jest z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).  To TU jest On bardzo blisko każdego z nas, a my w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (por. Dz 17,27-28).

Gdy na słowa: Oto wielka tajemnica wiary, odpowiadamy z wiarą – głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale, już tu na ziemi, stajemy się uczestnikami życia wiecznego.

Eucharystia uczy nas miłości i ofiary; miłości do Boga i drugiego człowieka. To w NIEJ Bóg w Trójcy Jedyny czyni nas wspólnotą i dzięki NIEJ stajemy się prawdziwą ŚWIĄTYNIĄ BOŻĄ.

Ofiarowanie Pańskie wzorem ofiarowania ludzkiego

W dniu dzisiejszym, gdy wspominamy moment Ofiarowania Jezusa w Świątyni uczestniczymy w zapowiedzi tego, co wydarzy się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Świątynia jest miejscem, w którym dokonuje się uroczyste ofiarowanie Jezusa. W ten sposób  Maryja i Józef wypełniają Prawo i wyznają swoją wiarę w Boga Wszechmogącego, od którego wszystko pochodzi i do którego wszystko zmierza, i który swą Opatrznością czuwa nad całą naszą historią. Wiara w Bożą Opatrzność sprawiała, że – cokolwiek, by się nie działo – człowiek czuje się prowadzony i chroniony przez Boga. Ofiarowanie Jezusa jest więc wyrazem zaufania Maryi i Józefa do Boga i Jego słowa. Moment ofiarowania jest również objawieniem wspólnoty, która przez wierne oczekiwanie, podtrzymuje „ogień proroctwa” i pielęgnuje Tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Przedstawicielami tej wspólnoty są prorokini Anna i starzec Symeon.

W kontekście Ofiarowania Pańskiego sytuuje się życie konsekrowane, które jest wyrazem całkowitego oddania się Bogu. To ofiarowanie sprawia, że konsekrowani czują się spadkobiercami słów św. Pawła Apostoła – już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus (Ga 2,20). W konsekwencji Eucharystia stanowi fundament całego życia osoby konsekrowanej. Ono z Niej wypływa i ku Niej zmierza. Eucharystia jest dla konsekrowanych SCHOLA AMORIS – szkołą prawdziwej miłości. Życie konsekrowane bez Eucharystii staje się czyś niezrozumiałym i niemożliwym do realizacji. „Z samej swej natury Eucharystia stanowi centrum życia konsekrowanego — osobistego i wspólnotowego. (…) Każda osoba konsekrowana jest powołana, aby przeżywać w niej paschalną tajemnicę Chrystusa, jednocząc się z Nim w ofierze z własnego życia, składanej Ojcu przez Ducha Świętego. Gorliwa i długotrwała adoracja Chrystusa obecnego w Eucharystii pozwala w pewien sposób doświadczyć tego, co przeżył Piotr podczas Przemienienia: „Dobrze, że tu jesteśmy”. Przez sprawowanie misterium Ciała i Krwi Chrystusa umacnia się też i wzrasta jedność i wzajemna miłość tych, którzy poświęcili swoje życie Bogu” (Vita Consecrata 95).

Głosimy śmierć Twoją Panie

Chrystus przyszedł na ziemię, aby oddać swoje życie na okup za wielu. Jego śmierć na krzyżu nie była porażką, ale stała się zwycięstwem miłości. Miłości, która otworzyła nam drogę do raju. Dobry Łotr na krzyżu, w godzinie śmierci usłyszał słowa Jezusa – dziś ze Mną będziesz w raju (Łk 23,43). Głosić śmierć Chrystusa, to ogłaszać całemu światu zwycięstwo miłości nad grzechem i wszelką nieprawością ludzkiego serca; zwycięstwo światła nad mrokiem nocy.

Osoby konsekrowane, które poszły za Chrystusem, powołane są w sposób szczególny, by głosić Jego śmierć. To głoszenie związane jest z podejmowaniem z miłości codziennego krzyża: przeciwności, zmartwień, choroby, niezrozumienia i wielu innych trudności. Chrystus bowiem mówi – jeśli chcesz iść za Mną, zaprzyj się siebie samego, weź swój krzyż i naśladuj Mnie (por. Łk 9,27). W tym codziennym podejmowaniu krzyża nie jesteśmy sami. Jezus zapewnia nas – będę z wami aż do skończenia świata (por. Mt 28,20).

Powołanie zakonne jest codziennym „umieraniem” dla Chrystusa w drugim człowieku. Owo „umieranie” – paradoksalnie rodzi nas do życia wiecznego. Dokonuje się to poprzez przekraczanie ludzkiego myślenia, które próbuje ograniczyć nasze życie wyłącznie do doczesności. A przecież mamy najpierw troszczyć się o Królestwo Boże, a wtedy wszystko inne będzie nam dodane (por. Mt 6,33). Ślubowane rady ewangeliczne: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo są zaproszeniem do oderwania się od spraw tego świata i spojrzenia ku górze skąd nadejść ma pomoc od Pana, Pana, który stworzył niebo i ziemię (por. Ps 121).

Głosić śmierć Jezusa to przypominać światu o potędze Bożej miłości. Staje się to niezwykle ważne w dzisiejszym świecie, gdzie człowiek nie zawsze myśli o wieczności; boi się dźwigać krzyż codzienności a odejście z tego świata staje się czymś tragicznym, smutnym i niezrozumiałym. Jezus zaś mówi – gdy odejdę z tego świata przygotuję wam miejsce, abyście i wy byli tam gdzie Ja jestem (por. J 14,2-3). Śmierć Chrystusa na krzyżu, wbrew ludzkiej logice, staje się darem Boga dla każdego człowieka – jest początkiem nowego, lepszego życia. Głosić śmierć Chrystusa może tylko ten, kto wierzy, że życie pochłonęło śmierć, że to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność (por. 1Kor 15,53-54).

Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie

W swoim zmartwychwstaniu Jezus otwiera przed nami perspektywę wieczności. Jak pisze św. Paweł Apostoł – gdyby Chrystus nie zmartwychwstał próżna byłaby nasza wiara (por. 1Kor 15,14). Wiara w zmartwychwstanie nadaje sens naszemu życiu i codzienności. Osoby konsekrowane są powołane, by przez dzieła Bożej miłości, którymi wypełniają swoje życie, być stróżami poranka wielkanocnego. W ten sposób pokazują nam, że skoro Chrystus zmartwychwstał to i my zmartwychwstaniemy. „Życie konsekrowane zapowiada i w pewien sposób uprzedza nadejście przyszłej epoki, kiedy to nastąpi pełnia Królestwa niebieskiego, które już teraz jest obecne w zalążku i w tajemnicy, i kiedy po zmartwychwstaniu ludzie nie będą się już żenić ani wychodzić za mąż, lecz będą niczym aniołowie Boży” (Vita Consecrata 32). Pusty grób Chrystusa jest kresem panowania śmierci i tryumfem Bożej miłości. Zwiastowanie zmartwychwstania Chrystusa, to uświadamianie innym, że życie ludzkie jest pielgrzymką do wiecznej światłości i towarzyszenie im w drodze przechodzenia z tego świata do wieczności.

W dniu dzisiejszym z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego pragniemy podziękować wszystkim osobom konsekrowanym, które codziennie towarzyszą ludziom w ich pielgrzymce do życia wiecznego. Konsekrowani, ofiarowując swoje życie Chrystusowi poprzez ślubowanie rad ewangelicznych, a zwłaszcza ślub czystości są dla dzisiejszego świata zapowiedzią tego, co nastąpi w wieczności, gdzie nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić (Mt 22,30). To świadectwo bycia stróżem poranka wielkanocnego i świadkiem zmartwychwstania Jezusa jest wyrazem głębokiej wiary płynącej ze spotkania z Odwieczną Miłością.

Siostry i Bracia zakonni oraz wszyscy, którzy ślubują życie radami ewangelicznymi, oddając się całkowicie Chrystusowi, wskazują, że celem naszego życia jest sam Bóg i tylko w Nim, z Nim i dla Niego możemy odnaleźć spełnienie wszystkich naszych pragnień i tęsknot.

Oczekujemy Twego przyjścia w chwale

Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa wpisane jest w życie każdego człowieka wierzącego. Jezus wyraźnie nam mówi, w jaki sposób mamy oczekiwać na Jego przyjście – „Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21,28). Taka postawa wyraża naszą gotowość na spotkanie z przychodzącym Chrystusem w każdej chwili naszego życia. Ostateczne przyjście Jezusa to także ostateczna decyzja człowieka; decyzja przyjęcia lub odrzucenia Go. Osoby konsekrowane powołane są do tego, by budzić współczesny świat z „letargu doczesności”. Ich życie ma być znakiem przyszłego świata, za którym przecież wszyscy tęsknimy; ma być nieustannym czuwaniem, by otworzyć drzwi, gdy Pan przyjdzie. Wszak sam Jezus mówi – „czuwajcie, bo nie znacie dnia, ani godziny, gdy Pan wasz przybędzie” (Mt 24,42).

Gotowość na spotkanie z Jezusem Chrystusem pokazuje nam, że świat doczesny jest tylko światem do czasu, a nie ponad czasem; jest miejscem realizacji naszego powołania, w którym, mocą działającego w nas Ducha, jesteśmy prowadzeni do Domu Ojca. I choć tak często nie rozumiemy, wzorem Maryi zachowujemy i rozważamy w sercu, pamiętając, że „teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany” (1 Kor 13,12).

Zawierzenie

Zawierzamy dziś wszystkie osoby konsekrowane opiece Maryi, Matce naszej wiary. Prośmy też, by nigdy nie zabrakło tych, którzy będą głosić Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa, oczekując Jego przyjścia w chwale.

„Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów i córek przez miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu, kierujemy z ufnością naszą modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna, aby ci, którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu” (Vita Consecrata 111).

List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2.02. 2020r.

IMG-20200201-WA0000

„Cała Piękna” – kolejna seria rekolekcji dla młodych kobiet

Zapraszamy dziewczęta w dwóch przedziałach wiekowych.
1)15-17 lat
2)18 +

Kolejny raz podejmiemy temat Piękna Kobiety. Co znaczy być piękną kobietą? Jak odnaleźć w sobie piękno? Jaka jest moja wartość? W programie również warsztaty : „Moja wartość”

Miejsce: Skórzec k. Siedlec

Termin zostanie podany.

Zgłoszenia na numer 516148673

CAŁA PIĘKNA – rekolekcje :)

Być Arcydziełem Boga😊To jest to.😍 Dziękujemy Wam za wsparcie. To był bardzo dobry czas😃 O czym możecie się przekonać czytając świadectwo Martyny 🙂

Moje uczestnictwo w Rekolekcjach dla młodych kobiet, pt. „CAŁA PIĘKNA” pozwoliło mi uświadomić sobie wiele ważnych prawd życiowych oraz duchowych i pokazało, że tak naprawdę jestem ważną i wartościową osobą.

Myślę, że każdy człowiek jest wartościowy i powinien o tym wiedzieć, bo dostał w darze życie od Pana Boga i prawdziwa nasza wielka wartość pochodzi właśnie od Niego samego, bez względu na nasze zasługi czy liczne osiągnięcia. Bóg chciał, aby każdy z nas pojawił się na świecie, żył w szczęściu i Jego miłości oraz podjął ważną misję, którą ma do wypełnienia, aby osiągnąć oczekiwany cel, czyli zostać zbawionym i żyć wiecznie.

    Rekolekcje ukazały mi potrzebę spojrzenia na siebie z innej – lepszej perspektywy, a nie patrzenia wyłączenie przez pryzmat oceny ze strony innych ludzi czy też negatywnej samooceny. Uświadomiłam sobie, że mam wielką wartość – daną mi od Pana Boga. Tylko ta wartość jest prawdziwa i mnie całkowicie definiuje bez żadnych kłamstw i fałszywego oceniania mnie. Nie mogę pozwolić wmówić sobie nieprawdziwych opinii na mój temat oraz nie mogę przejmować się negatywną i nieuzasadnioną krytyką ze strony innych ludzi, którzy tak naprawdę mnie nie znają i nie wiedzą za dużo na mój temat. Nie przyjmowanie takich negatywnych opinii pozwoli mi żyć bez wewnętrznych barier i przełamywać swoje lęki, związane z negatywną i błędną oceną mojej osoby ze strony innych. Chcę zaakceptować siebie taką, jaka jestem – zarówno wygląd zewnętrzny, jak i charakter oraz osobowość.

W relacjach z ludźmi zawsze powinnam być sobą, niezależnie od tego, co sądzą o mnie inni. Powinnam też potrafić być asertywna i stawiać konkretne granice (stanowcze mówienie „nie”), w licznych relacjach z różnymi ludźmi, jeśli nie zgadzam się z danym zdaniem czy niedopuszczalną propozycją. Pragnę być „wewnętrznie” wolna – uznać, że jestem prawdziwie wartościowa i kochana w oczach Boga i nikt tego nie może zmienić ani  zburzyć. Dojście do „wewnętrznej” wolności to znaczy dla mnie również szacunek wobec siebie i życie w zgodzie ze sobą. Dzięki udziałowi w rekolekcjach mam świadomość, że Bóg kocha mnie bez względu na moje zasługi czy jakiekolwiek osiągnięcia życiowe. On kocha każdego człowieka, dlatego że jest Jego dzieckiem, które wybrał jeszcze przed założeniem świata. Wiem, że Pan Bóg ma niesamowity plan na moje życie – posyła mnie do konkretnych ludzi i miejsc oraz spotykają mnie różne wydarzenia w życiu, które na pewno nie są przypadkowe i niosą ze sobą jakieś przesłanie, mają konkretny cel.

     Po tych rekolekcjach czuję potrzebę nawiązywania relacji z ludźmi mówienia o bezgranicznej miłości i miłosierdziu Boga do każdego człowieka i o tym, że każdego człowieka Bóg kocha tak samo, bez względu na liczne grzechy, uzależnienia czy różne pobłądzenia w życiu. Pan Bóg zawsze cierpliwie oczekuje na każdego z nas, bo każdy jest Jego dzieckiem. Jest tylko jedno pytanie: czy spróbujesz otworzyć się na Jego łaskę, przebaczenie oraz miłość i miłosierdzie, jakimi pragnie Ciebie obdarzyć i dasz się prowadzić Jemu w swoim życiu tak, aż Twoje życie nabierze głębokiego sensu i będziesz mogła/mógł żyć pełnią życia, bez lęku o to, jak inni Cię ocenią i co może przynieść kolejny dzień życia?  Martyna

  • Cała piękna!

To temat rekolekcji na których miałam okazję ostatnio być i uczestniczyć. Była to okazja do powrotu, do początku stwarzania przez Boga w sposób szczególny kobiety. Ile musiał włożyć trudu i wysiłku.  Wiedziałam, że dla Boga jestem piękna, mimo że dosyć często słyszałam co innego… Często piękno kojarzy nam się z makijażem, fryzurą i cudną sukienką.. po części tak jest. Bóg stworzył ze mnie swoje arcydzieło wymarzone, najpiękniejsze. Obdarzył różnymi darami i talentami. Stworzył piękną kobietę z zewnątrz i piękną we wnętrzu duszy i sercu. Nam w tych dniach towarzyszyła Maryja i to do Niej najbardziej przylgnęłam. Widząc jej uśmiech chciałam stać się jak Ona piękna! Chcę uczyć się od Niej pięknej miłości. Bóg stwarzając mnie nie chce sztuczności i mojego poprawiania się by być piękna! Nie. On pragnie mojej szczerości i bycia prawdziwą zawsze. Piękna mego serca! Czasem trudno jest mi przyjąć to do świadomości, zwłaszcza w trudnych chwilach ale warto czasem spojrzeć na siebie w lustro i powiedzieć: „Jestem Piękna”. Emilka